مرکز درمان و باز توانى اعتیاد ((((افق)))

موسس:

شهزه بهزاد

تالش، خیابان خرمشهر، روبروى داروخانه شبانه روزى دکتر اسماعیلى، جنب اداره بهزیستى

شماره تماس: ۴۴۲۲۱۷۰۹