مرکز ترک اعتیاد البرز

نام موسس:
دکتر هومن ابراهیمی لویه
رشت خیابان شهدا تقاطع فلسطین روبروی قنادی گلستان ساختمان قیصری
تلفن:۳۳۸۵۶۸۰۱