مرکز ترک اعتیاد ارمغان

نام موسس:
حسن ایمانی
لنگرود. شهر شلمان..خیابان امام(ره) کوچه شهید حسینی