کلینیک ترک اعتیاد رازی

نام موسس:
آرش آقابگی

صومعه سرا.خیابان شهیدبرشنورد.نبش کوچه ستایش.طبقه دوم پرده سرای شهرنور
۰۱۳-۴۴۳۳۸۶۴۰